Menu Zavřeno

Informace k otevření školy pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče,

od 11. 5. mají žáci devátého ročníku možnost nepovinně docházet do školy a účastnit se přípravy k přijímacím zkouškám na střední školu. MŠMT vydalo k otevření škol metodický materiál s řadou doporučení a postupů. Níže je shrnutí těchto doporučení a postupů a další informace.

 

Organizace výuky

 

 Termín zahájení přípravy žáků 9. ročníku:

 

 • Od 11. 5. Každé pondělí a středu od 9:15 do 11:30 (v návaznosti na autobusy)

 

Žádost o zařazení do přípravy:

 

 • Přihlášení do přípravy je dobrovolné.

 

 • O zařazení svého dítěte do přípravy musí zákonný zástupce žáka požádat prostřednictvím návratky.

 

Text návratky: Žák (jméno a příjmení) se bude / nebude osobně ve škole účastnit přípravy na přijímací zkoušky na střední školy v prostorách školy.

 

Termín, kdy je možné požádat o zařazení žáka do skupiny pro přípravu k přijímacím zkouškám, je MŠMT stanoven do 7. 5. 2020.  Protože není možné, aby došlo k většímu počtu žáků, než je povoleno, budeme akceptovat návratky zaslané v pozdějším termínu. Návratku prosím doručte nejpozději do 10. 5. 2020

 

Nejpozději k 11. 5. musí být vytvořeny skupina žáků, kteří se výuky zúčastní.

 

 

Organizace přípravy:

 

 • Příprava bude probíhat 2 dny v týdnu (pondělí a středa).
 • V každém z těchto dnů budou mít žáci 60 minut matematiky a 60 minut českého jazyka.
 • Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách od 9:15 do 11:30.
 • Místo srazu žáků je před školou, čas srazu je 9:00 – 9:15.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

 

Cesta do školy a ze školy:

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména

 

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 

 • Žáci v určený čas a na určeném místě vyčkají na příchod pověřeného pedagogického pracovníka.
 • Před školou dodržují žáci odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:

 

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv případným doprovázejícím osobám.
 • Pedagog odvede žáky do třídy (šatny se nebudou využívat).
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ve společných prostorách roušky tak, aby zakrývaly ústa a nos.
 • Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žáci se pohybují pouze v určených prostorách.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

V budově školy:

 

 • Přesuny skupiny, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty mimo danou skupinu.
 • Při přesunech se dodržují odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány i do třídy.

 

 

Ve třídě:

 

 • Po příchodu do třídy si žáci důkladně umyjí ruce mýdlem a dezinfikují si je.
 • Složení skupiny žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je dodržena zásada jeden žák v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. O sejmutí roušky rozhoduje vyučující.
 • Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do vlastního mikrotenového sáčku.
 • Ve třídě bude zajištěno rozmístění lavic, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • Škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy.

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. Ostatní žáci budou následně přemístěni do jiné místnosti
 • K měření tělesné teploty budou použity bezkontaktní teploměry.

 

 

Stravování žáků:

 

 • Školní stravování nebude prozatím poskytováno.
 • Prosíme rodiče, aby své děti do školy vybavili vlastní stravou (svačinou) a nápoji.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

Kdy žák patří do rizikové skupiny:

 

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučujeme, abyste jakožto zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce nebo žák zákonným zástupcem podepsaná tato prohlášení:

 

 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

 1. Seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

 

Čestné prohlášení k vytištění naleznete jako samostatnou přílohu. V případě, že nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, můžete si ho vyzvednout  v boxu u hlavního vchodu školy.

Čestné prohlášení

 

 • Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Žáci mohou tento podepsaný dokument odevzdat 11. 5. 2020 před vstupem do školy vyučujícímu nebo naskenované emailem popř. vhodit do schránky školy.

 

Text návratky stačí napsat do emailu a vybrat vhodnou variantu (bude/nebude), popř. vytištěnou naskenovat a poslat zpět.

návratka

Prosím všechny rodiče žáků 9. ročníku o vyjádření – kladné i záporné.

 

 

Děkuji za spolupráci a pochopení v této mimořádné době a vydržme!

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy