Menu Zavřeno

Hygienická a epidemiologická opatření

Vážení rodiče, 

s účinností od čtvrtku 10. 9. 2020 do odvolání se zavádí povinné nošení roušek ve všech společných prostorách školy. Prosíme, aby každé dítě vstupovalo do školy s rouškou na tváři a jednou náhradní rouškou v aktovce. Ve třídách si žáci roušky odkládají, nasazují si je, až když třídu opouští. 

Při pobytu ve školní jídelně – výdejně si žáci odkládají roušky, až když usednou s jídlem ke stolu. Po konzumaci si roušku opět nasazují.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Jak chráníme Vaše děti aneb hygienická opatření ve škole:

 

OBECNÁ PRAVIDLA

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách.

Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám není vstup do školy a pobyt uvnitř budovy školy povolen (o případných výjimkách rozhoduje ředitelka školy).

Zákonní zástupci využívají komunikaci s pedagogy školy prostřednictvím ŠkolyOnLine, e-mailem, případně telefonicky.

Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku..)

Škola má zavedenou izolační místnost pro případ výskytu infekčního onemocnění u žáka během pobytu ve škole.

 

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Žáci jsou pravidelně poučeni o dodržování základních hygienických zásad při pobytu ve škole (mytí rukou, používání dezinfekce, respirační hygiena).

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, kterou žáci využívají.

V co nejkratším čase po příchodu do školy (nejpozději ve třídě) si každý žák důkladně po dobu 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými ručníky na jedno použití.

Ve třídách i na chodbách se bude často a intenzivně větrat, a to během vyučování i přestávek.

Úklid a dezinfekce předmětů a povrchů probíhá vícekrát denně.

 

KROKY ŠKOLY V PODEZŘENÍ NA VÝSKYT COVID – 19

  1. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/ do školy – dítě/žák/ není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
  2. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
  3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/ ve škole; neprodleně dojde k umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Škola k měření teploty používá bezkontaktní teploměr (při podezření na infekční onemocnění včetně Covid – 19)

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění (rýma, kašel), je vstup do školy umožněn pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost). Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Při vstupu do prostor školní jídelny – výdejny si žáci vydezinfikují ruce.

Výdej stravy bude realizován v souladu s nařízením MŠMT a budou dodržována veškerá hygienická opatření.

 

ŠKOLNÍ  DRUŽINA / KROUŽKY / ŠKOLNÍ AKCE

V místnostech školní družiny se často a intenzivně větrá.

V co největší míře využíváme s dětmi pobyt venku (areál školy).

Plavecký výcvik není zakázán nebo omezen.

Je možné organizovat školní výlety, adaptační pobyty apod. v závislosti na aktuální epidemiologické situaci tzv. „semaforu“ a podle organizačních možností školy.

 

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU

Vedení školy průběžně sleduje republikový resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 U DÍTĚTE, ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

Školu v případě výskytu zpravidla kontaktuje příslušná KHS.

V případě výskytu se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích děti, žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.

Škola poskytuje vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy/oddělení/skupiny/kurzu. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Ostatní žáci, kterých se nařízená karanténa netýká, pokračují v prezenčním vzdělávání.