Menu Zavřeno

Složení školské rady:

  • za zákonné zástupce žáků:                                         Helena Rašová
  • za zřizovatele:                                                             Ing. Kateřina Mazurová
  • za pedagogické pracovníky:                                       Hana Pavlíčková

 

Školská rada se ve školním roce 2017/2018 sešla dvakrát a na svých jednáních projednala a schválila výroční zprávu školy, dále byly projednány věci týkající se chodu a rozpočtu školy. Zápisy z jednání jsou uloženy u členky školské rady paní Hany Pavlíčkové.

 

Vyhlášení voleb do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci a další osoby,

z důvodu uplynutí funkčního období člena školské rady (zástupce zákonných zástupců), vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.

Jmenuji tříčlennou volební komisi:

  1. Mgr. Petra Ochranová – předsedkyně
  2. Mgr. Anna Szwarcová
  3. Hana Pavlíčková

Tato volební komise ode dne 24. 9. 2018 přijímá návrhy oprávněných osob na členství ve školské radě.

Kandidáty je možné navrhovat do 8. 10. 2018 jmenované volební komisi. Volební komise uspořádá jména kandidátů abecedně a osloví je s dotazem, zda chtějí být uvedeni na kandidátce a pracovat ve školské radě. V době voleb voliči (rodiče nezletilých žáků) na kandidátce zakroužkují jedno jméno.

Volby zástupce z řad zákonných zástupců a dalších osob se uskuteční tajným hlasováním

dne 12. 10. 2018 od 14:30 hodin

v prostorách školy. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Ke zvolení kandidáta je nutné získat nadpoloviční většinu oprávněných osob zúčastněných ve volbách. V případě, že u některého kandidáta k tomu nedojde, budou se volby opakovat.

S pozdravem

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy