Menu Zavřeno

Distanční prohlídka školy a změny ve škole

I když je školní budova prázdná a žáci se učí doma, neleníme a stále se snažíme zlepšovat prostředí školy. Doufáme, že žáci brzy rozveselí prázdné a tiché chodby a třídy. Ve škole je přivítá několik změn.

Ta zásadní a velice znatelná změna se udála v posledním patře budovy. Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) škola získala dotaci ve výši 891 193,53 Kč na projekt „Vybudování fyzikálně chemické učebny v ZŠ Mladecko“. Předmětem projektu je vybudování fyzikálně chemické učebny za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu bylo pořízeno IT vybavení, nábytek, vzdělávací pomůcky a proběhla oprava podlahy. Součástí projektu je rovněž zajištění bezbariérového přístupu pořízením schodolezu.

Uzavření školy celý projekt usnadnilo a uspíšilo natolik, že všechny práce byly hotové během měsíce a nyní nová učebna čeká na své žáky. Učebna nyní odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým formám a metodám pro praktické i teoretické vyučování. Nově vybavený prostor umožní rozšíření moderních forem výuky, zatraktivnění výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků k učení v oblasti přírodovědných a technických oborů a také při práci s digitálními technologiemi.

Další změna, na kterou se žáci mohou těšit při návratu do školy, je dokončení úprav odpočinkové místnosti pro žáky. Nyní již čeká na to, až se Žákovský parlament opět sejde a se všemi žáky dojedná vybavení jejich místnosti.

 

Všechny prostory školy si můžete prohlédnout také prostřednictvím prezentace, kterou najdete ZDE.(odkaz se otevře na nové záložce)

Pro lepší orientaci doporučujeme soubor stáhnout do počítače. V případě otevření souboru přímo na disku nebudou fungovat odkazy na jednotlivé stránky a zobrazí se Vám postupně celá prezentace.

Děkujeme za pochopení.

 

Další informace o škole

Základní škola je umístěna na okraji obce. U školy se nachází autobusová zastávka, čímž je zajištěna dobrá dopravní dostupnost pro všechny žáky z okolních obcí.

Ve škole jsou specializované učebny – fyzikálně-chemická učebna, jazyková učebna, počítačová učebna a učebna dílen.

Jazyková učebna byla zmodernizována v roce 2013. Učebna dílen byla v minulosti částečně zmodernizována díky daru soukromé osoby. Učebna počítačů na větší modernizaci čeká.

V létě 2017 proběhla částečná rekonstrukce tělocvičny (výměna podlahy) a rekonstrukce chlapeckých záchodů v 1. a 2. patře. Rekonstrukce zbylého sociálního zařízení v budově pak proběhla v létě 2019.

Modernizace školy probíhá postupně dle finančních možností školy či zřizovatele a většinou s pomocí dotačních programů a projektů, popř. díky darům.

 

Vybavení školy

Škola má jídelnu, do které se obědy dováží z jídelny u MŠ Stěbořice.

V areálu školy je školní hřiště a školní pozemek. V hlavní budově jsou kromě standardních tříd odborné učebny chemie/fyziky, jazyků, počítačů s připojením na internet, dále suterénní dílna, žákovská knihovna s čítárnou, tělocvična a venkovní environmentální učebna. Šest tříd je vybaveno projekční technikou s ozvučením, pět tříd je vybaveno interaktivní tabulí.

 

Další aktivity a zájmové vzdělávání

Škola v běžném režimu pořádá řadu akcí pro žáky i veřejnost, např.: výstavky s akademiemi, sportovní akce, divadelní a filmová představení, návštěvy muzeí, planetária a v neposlední řadě i dny otevřených dveří. Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží sportovních, uměleckých nebo vědomostních. Jsou to např.: atletický čtyřboj, vybíjené, výtvarné a literární soutěže, přírodovědné, zahrádkářské a lesnické soutěže, Zlatý list a olympiády odborných předmětů.

Při škole, i při školní družině funguje velké množství zájmových kroužků, ze kterých si děti mohou vybrat a navštěvovat je. Namátkou např.: sportovní, kroužek Hraní na netradiční hudební nástroje, kroužek dovedných rukou,  badatelský kroužek…

 

Zájemci o osobní prohlídku školy mohou kontaktovat ředitelku školy.

Mgr. Lucie Mausová

lucie.mausova@zsmladecko.cz

721 636 038