Menu Zavřeno

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Kromě toho se bude podílet na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, školou otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.

 

Poradenskými pracovníky školy jsou:

– vedoucí ŠPP, výchovný poradce – ředitelka školy Mgr. Lucie Mausová

– koordinátor ŠPP Mgr. Kamila Samsonová

– metodik prevence Mgr. Veronika Adamičková

 

Pracovníci ŠPP jsou přímo podřízeni ředitelce školy.

 

Konzultace na základě předchozí domluvy prostřednictvím emailu, popř. bez domluvy v době konzultačních hodin daného zaměstnance školy.

 

Cíle:

 •    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 •    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 •    prevenci školní neúspěšnosti,
 •    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 •    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 •    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 •    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení,
 •    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 •    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 •    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 •    metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům
 •    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 •    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Činnosti:

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
 • reedukace dětí s SPU
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
 • preventivní programy pro žáky

 

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.