Menu Zavřeno

Probíhající projekty, granty a investice

Rok 2022: Na prevenci digitální propasti byla poskytnuta dotace ve výši 68000,- Kč.

Rok 2023: Na prevenci digitální propasti byla poskytnuta dotace ve výši 57000,- Kč. 

Bylo pořízeno 17 ks tabletů a 4 ks notebooků, které slouží pro krátkodobé i dlouhodobé výpůjčky. Dále jsou tablety využívány žáky při různých aktivitách ve výuce.

Rok 2023: Na digitální učební pomůcky byla poskytnuta dotace ve výši 129000,- Kč.

Byly pořízeny robotické pomůcky do výuky.

 

 

Doučování žáků je realizováno pedagogickými pracovníky školy. 

Název projektu: Vybudování fyzikálně chemické učebny v ZŠ Mladecko

Výše dotace: 846 633,85 Kč

Vlastní zdroje: 44 559,68 Kč

Díky projektu můžeme vybudovat moderní fyzikálně chemickou učebnu a dokážeme tak držet krok s požadavky na moderní metody vyučování a s tím spojenou technickou náročnost.

Projekt nám také umožnil vyřešit bezbariérovost školy.

Realizace: 2021

Udržitelnost: 5 let

Již proběhlé projekty

Sbírka potravin

ZŠ Mladecko Vás tímto zve k účasti v potravinové sbírce všech trvalivých potravin a drogerie, která bude předána státní potravinové bance pro pomoc těm, kteří ji potřebují. Tento projekt bude na naší škole probíhat v období od 16. 11. -30. 11. 2021. Přidejte se k nám a společně udělejme dobrý skutek …
Čti více

Ukončené projekty školy

 1  Výuka 2022 – Šablony III (září 2021 – červen 2023)

Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III

Výše dotace: 361 691,- Kč

 

Cílem bylo zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a rozvoj v oblastech personální podpory, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podpora rozvojových aktivit. 

Aktivity: personální podpora –  školní kariérový poradce, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Klub pro žáky ZŠ – čtenářská gramotnost, Projektový den ve výuce, Projektový den mimo školu, Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ.

 

 2  Kroužek Robotika (školní rok 2021/2022 a 2022/2023)

Škola realizovala ve spolupráci s MAS Opavsko pro své žáky kroužek Robotiky v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613). Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu Čr a rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

 

3)  Výuka 2020 – Šablony II (září 2019 – únor 2022)

Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II

Výše dotace: 742 823,- Kč

 

Cílem bylo zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a rozvoj v oblastech personální podpory, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podpora rozvojových aktivit. 

Aktivity: personální podpora – školní asistent v ZŠ, školní asistent v ŠD a školní kariérový poradce, Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučingu, Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – čtenářská gramotnost, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Klub pro účastníky ŠD – badatelský klub, Projektový den ve škole i ve ŠD, Projektový den mimo školu i mimo ŠD.

 

 

4)      Grant Chytrá škola O2 (září 2019 – prosinec 2020)

Z grantového programu Chytrá škola od O2 škola získala finanční prostředky ve výši 90 000,- Kč na zavedení PEER programu do školy zaměřeného na téma Bezpečnosti na internetu a bezpečného používání moderních technologií.

 5)      Výuka 2017 – Šablony (únor 2017 – leden 2019)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

 

Aktivity: výuka metodou CLIL, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní kluby (čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her), DVPP (používání moderních technologií ve výuce – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a inkluze). 

 

 

6)      Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektnější výuku (září 2014 – červenec 2015)

Projekt, financovaný Evropskými fondy byl zaměřen na využití tabletu ve výuce, využití cloudových služeb a práci s výukovými programy. 

 

7)      Moderní škola (září 2012 – březen 2015)

Projekt realizovaný v rámci projektu EU peníze školám OP VK. Pět šablon pokrylo vytvoření digitálních učebních materiálů do předmětů Angličtina pro 4. ročník, anglická konverzace, Dějepis pro 8. ročník, chemie pro 8. a 9. ročník, fyzika pro 6. a 8. ročník, přírodopis pro 6., 7. a 9. ročník, pracovní vyučování pro 1. a 2. ročník, hudební a občanská výchova pro 8. a 9. ročník, člověk a jeho svět pro 1. ročník a český jazyk pro 8. ročník. 

 

8)      Technické vzdělávání ve spojení s jazyky (září 2015 – prosinec 2015)

Realizace projektu proběhla v souladu s výzvou č. 57 MŠMT šablonami č.1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a č.4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Projekt podpořil vybavení školní dílny a tím rozvoj technických dovedností žáků a pořízení interaktivních výukových systémů do výuky pro lepší osvojování anglického jazyka. 

 

9)      Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje (červen 2011 – červen 2012)

Projekt realizován OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Z projektu byla vybavena environmentální učebna interaktivní tabulí a dataprojektorem, pořídila se další didaktická technika, např. notebooky, monitory, dataprojektory aj., byly pořízeny pomůcky do výuky jako mikroskopy, atlasy, učebnice, soubory pomůcek pro terénní cvičení, pracovní sešity, byla zřízena venkovní environmentální učebna a naučná stezka. Škola v rámci rozvoje spolupracovala s okolními školami formou pořádání přírodovědných soutěží. 

 

10)      Se školou do EU (červenec 2015 – prosinec 2015)

Projekt realizovaný v rámci projektu EU peníze školám OP VK. Projekt umožnil žákům II. stupně zúčastnit se osmidenního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii.

 

11)      Význam lesa pro život moderního člověka (podzim 2015)

Projekt podporován Státním fondem životního prostředí České republiky. Fond podpořil uskutečnění ozdravného pobytu v rozsahu devítidenního turnusu pro žáky školy. 

 

12)      Zahrada pro všechny (školní rok 2013/2014)

Grant poskytnut z prostředků Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí. Projekt umožnil vytvořit příjemné prostředí v okolí školy, byla vytvořena skalka, zahrada s léčivými bylinami, tabulky s taxonomickým označením rostlin školní zahrady a písemný materiál ke každé léčivé bylině s popisem jejího využití.