Menu Zavřeno

Probíhající projekty a granty

Název projektu: Vybudování fyzikálně chemické učebny v ZŠ Mladecko

Výše dotace: 846 633,85 Kč

Vlastní zdroje: 44 559,68 Kč

Díky projektu můžeme vybudovat moderní fyzikálně chemickou učebnu a dokážeme tak držet krok s požadavky na moderní metody vyučování a s tím spojenou technickou náročnost.

Projekt nám také umožnil vyřešit bezbariérovost školy.

Název projektu: Výuka 2020

Realizace projektu: září 2019 – srpen 2021 (projekt bude z důvodu mimořádných opatření prodloužen)

Výše dotace: 742 823,- Kč

Projekt Výuka 2020 je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a rozvoj v oblastech personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podpora rozvojových aktivit.

 

Již proběhlé projekty

Den etikety – ples pro žáky školy

V pátek 14. 2. proběhl na naší škole projektový den na téma ETIKETA. Žáci z druhého stupně zpracovávali zajímavá témata. Zaměřili se na správné chování v restauraci, zásady telefonování, zdravení a představování. Připravené scénky předvedli před ostatními žáky a porotou, která jejich výkony ohodnotila. Součástí prezentace byl také test. V druhé části projektového vyučování se žáci přesunuli do jídelny školy, která se změnila v taneční parket. Pod vedením manželů Hartmannových se žáci naučili základní taneční kroky a jednoduché tance. Díky projektu Etiketa, který je financován z prostředků Evropské unie, resp. z programu Šablony II,  se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací …
Čti více

Ukončené projekty školy

1)      Grant Chytrá škola O2 (září 2019 – prosinec 2020)

Z grantového programu Chytrá škola od O2 škola získala finanční prostředky ve výši 90 000,- Kč na zavedení PEER programu do školy zaměřeného na téma Bezpečnosti na internetu a bezpečného používání moderních technologií.

 

2)      Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektnější výuku (září 2014 – červenec 2015)

Projekt, financovaný Evropskými fondy byl zaměřen na využití tabletu ve výuce, využití cloudových služeb a práci s výukovými programy. 

3)      Moderní škola (září 2012 – březen 2015)

Projekt realizovaný v rámci projektu EU peníze školám OP VK. Pět šablon pokrylo vytvoření digitálních učebních materiálů do předmětů Angličtina pro 4. ročník, anglická konverzace, Dějepis pro 8. ročník, chemie pro 8. a 9. ročník, fyzika pro 6. a 8. ročník, přírodopis pro 6., 7. a 9. ročník, pracovní vyučování pro 1. a 2. ročník, hudební a občanská výchova pro 8. a 9. ročník, člověk a jeho svět pro 1. ročník a český jazyk pro 8. ročník. 

 

4)      Technické vzdělávání ve spojení s jazyky (září 2015 – prosinec 2015)

Realizace projektu proběhla v souladu s výzvou č. 57 MŠMT šablonami č.1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a č.4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Projekt podpořil vybavení školní dílny a tím rozvoj technických dovedností žáků a pořízení interaktivních výukových systémů do výuky pro lepší osvojování anglického jazyka. 

 

5)      Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje (červen 2011 – červen 2012)

Projekt realizován OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Z projektu byla vybavena environmentální učebna interaktivní tabulí a dataprojektorem, pořídila se další didaktická technika, např. notebooky, monitory, dataprojektory aj., byly pořízeny pomůcky do výuky jako mikroskopy, atlasy, učebnice, soubory pomůcek pro terénní cvičení, pracovní sešity, byla zřízena venkovní environmentální učebna a naučná stezka. Škola v rámci rozvoje spolupracovala s okolními školami formou pořádání přírodovědných soutěží. 

 

6)      Se školou do EU (červenec 2015 – prosinec 2015)

Projekt realizovaný v rámci projektu EU peníze školám OP VK. Projekt umožnil žákům II. stupně zúčastnit se osmidenního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii.

 

7)      Význam lesa pro život moderního člověka (podzim 2015)

Projekt podporován Státním fondem životního prostředí České republiky. Fond podpořil uskutečnění ozdravného pobytu v rozsahu devítidenního turnusu pro žáky školy. 

 

8)      Zahrada pro všechny (školní rok 2013/2014)

Grant poskytnut z prostředků Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí. Projekt umožnil vytvořit příjemné prostředí v okolí školy, byla vytvořena skalka, zahrada s léčivými bylinami, tabulky s taxonomickým označením rostlin školní zahrady a písemný materiál ke každé léčivé bylině s popisem jejího využití. 

 

9)      Výuka 2017 – Šablony (únor 2017 – leden 2019)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

 

Aktivity: výuka metodou CLIL, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní kluby (čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her), DVPP (používání moderních technologií ve výuce – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a inkluze).